VAKFIN ADI

Selçuklu Sosyal Güvenlik, Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı

Madde 1- Herhangi bir sosyal güvenlik imkânı olmayan insanlarımıza ayni ve nakdi imkânlar sağlamak, adli yardım sunmak, maddi güçten yoksun ve zeki Türk gençlerine eğitimlerine devam etmeleri ve hayata atılabilmeleri için gerekli ayni ve nakdi imkânları sağlamak, vakfa tahsis edilen şartlı yardımları, durumları uygun insanlarımıza ulaştırmak, vatanını seven üretken bir nesil yetiştirmek için gerekli çalışmaları yapmak.

Ayrıca, ülkemiz insanının özlemi olan kendine yeterli, çevre, dost ve Müslüman ülkelere öncü, dünya milletleri arasında eşit, devletlerarası ilişkilerde saygın, başı dik ve sözü dinlenen bir Türkiye için gerekli olan ilmi, fikri ve teknolojik çalışmalara destek vermek. Her türlü araştırma, geliştirme çalışmalarına zemin hazırlamak, fikri ve ilmi eserlerin ortaya çıkmasına yardımcı olmak, Büyük Türkiye’ye giden yolda gerekli olan bütün bilimsel çalışmalara jeopolitik ve jeo-stratejik konumumuzun gereği olan fikir ve teorilerin ortaya konulmasına, ülkemizin ihtiyacı olan alternatif stratejilerin saptanmasına imkân hazırlamak, desteklemek, yayımlamak, tartışılmasını ve benimsenmesini sağlamak. Bu hususlarda öncü ve destekçi olmak, toplumumuzun ihtiyacı olan kültürüyle yoğrulmuş, inançlı ehliyetli, donanımlı, milliyetçi aydınlar yetişmesine zemin hazırlamak.

VAKIF AMAÇLARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için

 • Kendine ait mal varlığını arttırmak için ayni, nakdi ve şarta bağlı bağışları kabul eder. Vasiyet yolu ile mal kazanımı yapabilir.
 • Her türlü mal alım satımı yapabilir. Kiraya verebilir. Gelir arttırıcı faaliyetlerde bulunur. Ticari işletmeler kurar, kurulmuş ticari işletmelere iştirak eder. Hisse senedi alır.
 • Her türlü sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunur.
 • Sergiler açar, vakfın gayeleri çerçevesinde çeşitli yarışmalar düzenler, ödül verir, teşvik eder.
 • Her dereceli okullarda bulunan kabiliyetli, fakir ve ihtiyaç sahibi talebelere yurtiçi ve yurtdışı tahsil bursu verir. Gerekli imkânları hazırlar, durumu uygun olanlara burs verir.
 • Herhangi bir mesleği olmayan veya olup da diğer dallarda da kendini yetiştirmek isteyenler için dil, muhasebe, daktilo, bilgisayar, biçki-dikiş, nakış, makrome, vitray, hat vb kursları açar.
 • İlmi ve sosyal konularda seminerler, sempozyumlar, konferanslar, konserler düzenler.
 •  Üniversite ve diğer okulların müfredat programı çerçevesinde dershaneler açar ve işletir. Kreşler açar ve işletir. Her kademede okul açar ve işletir. Yurt açar ve işletir.
 • Fakir hastalara ve düşkünlere muayene, tedavi ve ilaç yardımında bulunur. Dispanser, hastane kurar ve işletir.
 • İlmi yayınlar yapar, kitap basar, dağıtır, vakıf çalışmaları hakkında bülten çıkarır.
 • Ölüm, doğum, evlenme, tahsil, hastalık gibi durumlar ile beklenmeyen her türlü felakete uğramış (yangın, sel, deprem vb) kimselere yardım eder.
 • Vakfın imkânları dâhilinde olmak üzere; başkalarını geçindirmekle yükümlü olanların iş güçlerinin bir kısmını veya tamamını yitirmeleri halinde bakmakla yükümlü oldukları yakınlarına veya ölüm felaketi ile karşı karşıya gelmiş ailelere ayni, nakdi ve sağlık yardımları yapar.
 • Adli yardıma muhtaç vatandaşlara her türlü adli yardımı sağlar.
 • Muhtaç ve mağdur ailelere ayni ve nakdi yardımlar yapar, vatandaşlarımız tarafından yapılacak yardımları şartlarına uygun ihtiyaç sahiplerine dağıtır.

Vakıf kendi gayesine paralel hizmet ifa eden kuruluşlarla ortak hareket edebilir ve her çeşit yardım yapabilir.

TÜZEL KİŞİLİĞİ VE HAKLARI

Madde 2- Vakıf belirtilen gayeleri gerçekleştirebilmek için gerekli hallerde ilgili makamdan izin alarak, her türlü akid ve tasarrufta bulunabilir. Sahip olduklarını satabilir. Devir edebilir. Bağış olarak kabul edebilir. İttifaklar kurabilir. Yardımlaşma ve vakfa gelir getirmek gayesiyle ticari, zirai, sınaî ve sıhhi işletmeler kurabilir veya kurulmuş olan işletmelerle şirketlere iştirak edebilir. İthalat ve ihracat işlemleri yapabilir. Vakfa yapılacak her türlü ayni ve nakdi bağışlarla ölüme bağlı tasarruflarla yapılan bağışları kabul edebilir.  Gayesine uygun şartlı bağışlarla hayrı bağışları uygun yerlere sarf eder. Bağış, vasiyet ve ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satın alma yoluyla temellük ettiği taşınır ve taşınmaz mallar, haklar ve para üzerinde vakfın gayesine tahsis edilmek kaydıyla her türlü tasarrufta bulunabilir. Bunları tebdil edebilir, aidat toplayabilir, hisse senetlerini, her türlü, her türlü tahvillerini vesair menkul kıymetleri, bunların kuponlarını, şirketlerin ve şahısların hak ve alacak ifade eden evrakını alıp, satabilir, personel istihdam edebilir. Mal varlığını arttırmak amacıyla tasarruf ettiği kıymetlerle şirketlere katılabilir veya kurabilir. Yargı organları önünde davacı olabilir. Kuruluş amacıyla uygun diğer vakıf kuruluşlarla işbirliği yapabilir.

Velhasıl vakıf gayelerini kısmen veya tamamen gerçekleştirilmesi maksadıyla faydalı ve gerekli gördüğü bütün teşebbüs, tasarruf temellük ve sözleşmeleri icra hususunda medeni kanunun 46’ıncı maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. 

VAKFIN SÜRESİ

Madde 3- Vakfın süresi sonsuzdur. Vakfın merkezi, şubeler, temsilcilikler ve irtibat büroları

Madde 4- Vakfın merkezi Ankara’dadır. Vakfın Adresi Necatibey Cad. Nu: 27 / 8 Yenişehir-Ankara’dır. Vakıf Kurucular Meclisi lüzum görürse yasal izinler dâhilinde Türkiye içinde diğer yerlerde ve Türkiye dışında T.C. vatandaşlarının bulunmuş olduğu ülkelerde şubeler, temsilcilikler ve irtibat büroları açmaya ve kapatmaya yetkilidir.

Şubeler bir başkan ve dört üyeden teşkil eder, temsilcilikler ve irtibat bürolarının üye sayılarını vakıf Kurucular Kurulu tespit eder.

Şubeler, temsilcilikler ve irtibat büroları gelirlerinin 1 / 10’unu genel giderler ve diğer ihtiyaçlarda kullanmak üzere Genel Merkez Payı olarak ayırır ve üçer aylık peryotlarla Genel Merkeze gönderilir. 

Şubeler, temsilcilikler ve irtibat bürolarının vakıf gayelerine uygun olmayan çalışmalarda bulunduğunun vakıf genel merkezince tespiti halinde Kurucular Kurulu oy çokluğu ile şube, temsilcilik ve irtibat bürolarının başkanını veya üyelerini veya tümünü azledebilir.

Kurucular Kurulu gerektiği takdirde şubelerin, temsilciliklerin ve irtibat bürolarının çalışması ve Genel Merkez ilişkilerini içeren bir yönetmelik çıkarabilir. 

VAKFIN ORGANLARI

Madde 5- Vakfın organları dört tanedir.

 1. Kurucular Meclisi
 2. Mütevelliler Heyeti
 3. Genel Sekreterlik
 4. Yüksek Temsilciler Meclisi

Madde 6- Kurucular Meclisinin teşkili ve görevleri.

Bu vakfın kuruluşunda maddi ve manevi yardımda bulunan adı ve soyadı yukarıda belirtilen kişiler vakfın Kurucular Meclisi’ni meydana getirir.

Vakıf gayesini benimsemiş ve vakfa olağanüstü yardımda bulunan kimseler, Kurucular Meclisi tarafından 2 / 3 çoğunlukla vakıf Yüksek Temsilciler Meclisi’ne üye olarak seçilebilirler. Vakfa yapılan olağanüstü yardımın miktarı Kurucular Meclisi’nin takdirine bağlıdır.

Kurucular ilk toplantısında, aralarından iki yıl için oy çokluğu ile bir başkan seçerler.

Kurucular yılda en az iki kere toplanır. Lüzumu halinde Başkan toplantıya çağırabilir. Toplantı nisabı kurucuların 2 / 3’üdür. Toplantı usulü Millet Meclisi iç tüzüğüne göre olur.

Kurucular Meclisi vakfın en yüksek karar organıdır. Vakıfla ilgili her türlü kararları alır.

Kurucular kendi aralarında veya dışarıdan bir yıl için oy çokluğu ile mütevellilerden bir lider seçer. Kurucular, mütevelliler azledilebilir veya istifa eden herhangi bir sebeple ayrılan mütevelli yerine yenisini seçer. Bu seçilen mütevelli eskisinin süresini doldurur.

Kurucular herhangi bir sebeple kuruculuktan ayrılırsa veya Kurucular Meclisi üyeliği vasfını kayıp ederse, ayrılan üye kendi seçeceği üyeyi Yüksek Temsilciler Meclisi üyeleri arasından gösterir. Gösterilen bu üye diğer üyelerin oy çokluğu ile kurucu üyeliğe getirilir. Eğer on (10) turda bu nisap sağlanmazsa ayrılan kurucu üye adayı değiştirilerek yeni bir aday teklif eder. Bu aday değişikliği nisap sağlanana kadar devam eder. Eğer kuruculuktan ayrılan üye yerine geçecek adaya göstermeden ayrılırsa kurucu üyelerin içinden herhangi bir kişi vakfın Yüksek Temsilciler Meclisi üyeleri arasından aday teklif eder. Bu adayın da seçiminde aynı seçim usulü caridir. Kurucu Meclis üyelerinden mazeretsiz olarak art arda üç toplantıya gelmeyenler Kurucu Meclis üyelerinin 2 / 3 çoğunluğu ile alınan kararıyla Kurucular Meclisi üyeliği vasfını kaybederler. 

Aksi bu senette belirtilmeyen hususlarda kararlar 2/3 çoğunlukla alınır.

Kurucular vakıfla ilgili toplantılar için ücret almazlar.

Madde 7-  Mütevelliler Heyeti:

Mütevelliler Heyeti, Kurucular Meclisi tarafından kendi aralarında veya diğer bir yıl için azami 9, asgari 3 kişi olarak seçilir. Seçim oy çokluğu ile olur. Mütevelliler Heyeti’nin başkanlığına Kurucular Meclisi başkanı yapar veya bu vazifeyi yapması için Kurucular Meclisi Başkanı Mütevelliler arasında bir yardımcı tayin edebilir.

Mütevelliler Heyeti en az ayda bir kere toplanır. Toplantı yeri ve günü ve saati Genel Sekreterlik tarafından en az bir hafta önce mütevellilere bildirilir. Toplantı nisabı mütevellilerin salt çoğunluğu ile olur. Toplantı usulü ise Millet Meclisi iç tüzüğü esaslarına göre olur.

Mütevelliler Heyeti vakfın gayesini gerçekleştirecek şekilde çalışma yapar. Bununla ilgili olarak gerekli tedbirleri alır. Kurucular Meclisi’nin kendine bu hususta vereceği direktifleri yerine getirir. Vakfın Genel Sekreteri’nin seçer veya azleder. Genel Sekreterin ücretini tespit eder. Mütevelliler yaptıkları toplantılarla ilgili ücret alamazlar. 

Madde 8- Genel Sekreter:

Genel Sekreter vakfın gayesine inanmış kişiler arasından seçilir. Genel Sekreter 50 ila 25 yaş arasından seçilir. Ücreti Mütevelliler Heyeti tarafından tayin edilir. Vakıftan ayrılan Genel Sekretere Mütevelliler Heyetinin teklifi ile Kurucular Meclisi en fazla her yıl için bir aylık ücretinin brüt tutarı kadar ikramiye verilebilir.

Genel Sekreter vakfın günlük işlerini yapar. Geleceğe ait planlar hazırlar. Bu hususta Mütevelliler Heyeti’nin vereceği direktifleri yerine getirir. Genel Sekreter vakfın iyi bir şekilde işlemesi için gereği kadar personelin alınmasını için Mütevelliler Heyeti’ne teklif eder. Bu personel Mütevelliler Heyeti’nin kabulü ile işe başlamış olur. Vakıf personeli Genel Sekreter tarafından azledilebilir. Genel Sekreter, Kurucular Meclisi, Mütevelliler Heyeti ve Yüksek Temsilciler Meclisi toplantılarında bulunur. Toplantı ile ilgili tutanaklarını tutar. 

Madde 9- Vakıf senedinin 6. Maddesinin 2. Paragrafında belirtilen esaslar dahilinde teşkil eden Yüksek Temsilciler Meclisi isitişari bir organ olup, yılda en az bir defa vakıf Kurucular Meclisi’nin çağrısı üzerine tespit edeceği yer ve tarihte Kurucular Meclisi’nin başkanı veya seçeceği meclis üyelerinden birinin başkanlığında toplanır.

Kurucular Meclisi üyeleri ve Mütevelliler Heyeti mensupları Yüksek Temsilciler Meclisi toplantılarının tabii üyeleridir.

Toplantı gündemi, Kurucular Meclisi tarafından tespit edilir. Ayrıca Vakfın gelişmesi ve daha etkin çalışması amacıyla üyelerin 1 / 5’inin yazılı isteği ile gündeme ilaveler yapılabilir.

Yüksek Temsilciler Meclisi üyelerinden vakfın amacına aykırı hareket edenlerin Yüksek Temsilciler Meclisi üyelik vasfı kurucular meclisi tarafından kaldırılır.

Madde 10- Vakıf gelirlerinin her sene en az % 20’si vakfın mal varlığını arttırmak amacı ile kullanılır. Gelirin geri kalan kısmı ise vakfın gayesini gerçekleştirmek amacı ile harcanır. Vakfın paraları Türkiye içinde sermayesi Türk vatandaşlarının veya Türk Devletinin olan bankalara yatırılır. Türkiye dışında ise öncelikle Türk Bankalarına yatırılır.

Madde 11- Vakfın mal varlığı Genel Sekreter tarafından defterde gösterilir ve her sene Kurucular Meclisine sunulur. Genel Sekreter Mütevelliler Heyeti’nin isteği halinde mal varlığı ve bilanço ile ilgili bilgileri bu heyete verir.

Madde 12- Bu vakıf sözleşmesinin 6. ve 7. maddeleri hiçbir şekilde değiştirilemez. Madde, mevcut gaye değiştirilmeden ancak gayenin esprisine gerçek olarak kapsamı genişletilebilir. Buna Kurucular Meclisi yetkili olup, bunun için gerekli nisap kurucuların hepsinin 2 / 3 ile olur. Diğer maddelerin değişikliğine Kurucular Meclisi yetkili olup, nisap kurucuların 2 / 3’üdür.

Köşe Yazarları